Wendy Wu Classic China Tour

Wendy Wu Classic China Tour Wendy Wu Classic China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Beijing Forbidden City, Li River Cruise, Tiger Leaping Gorge and Yangtze River Cruise try this tour. 21 day tour, flying in … Continue reading Wendy Wu Classic China Tour