Wendy Wu Magnificent China Tour

Wendy Wu Magnificent China Tour Wendy Wu Magnificent China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai. If you want to include Chengdu Pandas, Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Modern Shanghai plus Yangtze River Cruise try this tour. MAGNIFICENT CHINA 22 … Continue reading Wendy Wu Magnificent China Tour