Wendy Wu Classic China Tour

Wendy Wu Classic China Tour Wendy Wu Classic China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Beijing Forbidden City, Li River Cruise, Tiger Leaping Gorge and Yangtze River Cruise try this tour. 21 day tour, flying in […]

Read more

Wendy Wu Legends of China Tour

Wendy Wu Legends of China Tour Wendy Wu Legends of China Tour Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Shanghai and Yangtze River Cruise try this tour. LEGENDS OF CHINA 17 days […]

Read more

Wendy Wu China Tibet Discovery Tour

Wendy Wu China Tibet Discovery Tour Wendy Wu China Tibet Discovery Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Lhasa’s Potala Palace and Yangtze River Cruise plus Tibet try this tour. CHINA & […]

Read more

Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour

Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour Wendy Wu Cities of the Orient China Hong Kong Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Xian’s Terracotta Warriors, Shanghai Yu Gardens and Yangtze River […]

Read more

Wendy Wu China Encounters Tour

Wendy Wu China Encounters Tour Wendy Wu China Encounters Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai If you want to include Chengdu Pandas, Manchu Emperors in Chengde, Jade Dragon Snow Mountain and Yangtze River Cruise try this tour. CHINA ENCOUNTERS 23 days […]

Read more

Wendy Wu Grand Tour of China

Wendy Wu Grand Tour of China The Wendy Wu 26 days Grand Tour of China includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River Cruise, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chengdu Panda Breeding Centre, Kunming, Dali, Guilin, Li River cruise, Yangshuo […]

Read more

Wendy Wu Magnificent China Tour

Wendy Wu Magnificent China Tour Wendy Wu Magnificent China Tour includes Beijing,Tiananmen Square,Forbidden City,Summer Palace,Jade Museum,Juyongguan Pass,Great Wall of China,Xian,Terracotta Warriors,Wuhan,Yichang,Yangtze River,Three Gorges Dam,Wu gorge,Qutang gorge,Shibaozhai Temple,Fengdu,Chongquin Zoo Panda House,Guilin, Li River cruise,Yangshuo village,Shanghai. If you want to include Chengdu Pandas, Great Wall of China, Xian’s Terracotta Warriors, Modern Shanghai plus Yangtze River Cruise try this tour. MAGNIFICENT CHINA 22 […]

Read more

Wendy Wu Wonders China Tour

Wendy Wu Wonders China Tour Wendy Wu Wonders China Tour includes Beijing, Tiananmen Square, Forbidden City, Summer Palace, Jade Museum, Juyongguan Pass, Great Wall of China, Xian, Terracotta Warriors, Wuhan, Yichang, Yangtze River, Three Gorges Dam, Wu gorge, Qutang gorge, Shibaozhai Temple, Fengdu, Chongquin Zoo Panda House, Guilin, Li River cruise, Yangshuo village and Shanghai. If you have 16 days […]

Read more